Profilanalyser

IPU:s verktygslåda med analyser som bygger på Marstons DISC, Sprangers drivkrafter och Golemans EQ innehåller flera effektiva verktyg för all personlig utveckling. Dessa hjälper oss bland annat att förstå våra drivkrafter och hur dessa kan användas och utvecklas på bästa sätt. De hjälper oss också att förstå hur vi fungerar tillsammans i grupp och hur vi kan skapa bättre kommunikation mellan människor.

Här är några exempel:

Ökad självkännedom
När vi förstår hur vi motiveras och vad som driver oss kan vi agera på ett mer professionellt och effektivt sätt i flera olika situationer, både privat och i våra yrkesroller. Ökade kunskaper om oss själva och vårt eget beteende är en grund för både gott ledarskap, medarbetarskap och personlig utveckling.

Personlig utveckling
De mest effektiva människorna förstår sig själva väl. De förstår vad som motiverar dem och vad som får dem att satsa helhjärtat och de förstår sina känslor. IPU:s analys pekar på till exempel både svaga och starka sidor i det egna beteendet och kan fungera som en vägledning för vidare personlig utveckling.

Säljträning
För att lyckas med effektiv säljträning måste vi förstå hur personens intressen och värderingar skapar rätt sorts drivkrafter. I flera effektiva säljträningsprogram ingår IPU Talent Insights som en naturlig del för att förstå de motivationsfaktorer som driver personen och även vad som begränsar och stressar.

Organisationsutveckling
Organisationens utveckling är summan av individernas utveckling. Förbättrad kommunikation, ökad självkännedom och medvetenhet skapar potential för hela organisationen. Genom att förstå både vårt eget och andras beteende och drivkrafter, ökar förståelsen och därmed möjligheten att samarbeta och kommunicera effektivare.

Teamutveckling
Att förstå varandra är nyckeln till effektivare samarbete och kommunikation. Alla beteenden har sin särprägel, som i olika situationer och tillsammans med olika människor kan vara både styrkor och svagheter. IPU Profilhjul ger de grunder som behövs för att förstå hela gruppens sammansättning och skapa den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp.

Förbättrad kommunikation
Personer med olika drivkrafter uppskattar att kommunicera kring olika saker. Genom ökad förståelse för olika personers beteenden öppnas möjligheter till att anpassa och skapa tydligare kommunikation som i sin tur ger bättre relationer mellan olika verksamheter.

Konflikthantering
Tack vare färgerna i IPU Profilhjul blir beteenden som kan leda till konflikter lättare att diskutera och hantera. Med IPU Talent Insights blir även drivkrafterna tydliga och beteenden blir lättare att förstå. Genom att förstå både sina egna och andras drivkrafter ökar möjligheterna till att finna positiva lösningar och nya möjligheter att samarbeta och kommunicera effektivt.

Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal
TriMetrix EQ är en utmärkt utgångspunkt för medarbetarsamtal. Rapporten belyser områden som kan utvecklas och vi kan lättare förstå vad som motiverar våra medarbetare och hur vi kan ta vara på deras drivkrafter på bästa sätt. Analysen hjälper både oss och våra medarbetare att skapa en plan för vidare personlig utveckling inom organisationen.

Rekrytering
Hur rekryterar vi rätt person? Kompetens och erfarenhet är viktigt men det absolut viktigaste är om motivationsfaktorerna i arbetet matchar personens drivkrafter. Felaktiga rekryteringar är kostsamma misstag och i alla rekryteringar får vi bäst effekt om personen har en stark drivkraft inom det område som arbetet belönar. IPU Profilanalys tillsammans med andra verktyg från IPU är här effektiva verktyg som del i rekryteringsprocessen.

Karriärplanering
Karriärplanering och personlig utveckling är viktigt inom alla typer av organisationer. Hur ser nästa steg i livet ut? IPU Talent Insights ger en realistisk kartbild över möjligheterna och förtydligar drivkrafterna och underlättar karriärplanering och vidareutbildning.

Emotionell Intelligens (EQ)